Правила за ползване

Въведение в условията

Моля, запознайте се с настоящите условия, които регламентират вашето посещение, достъп, разглеждане и използване по какъвто и да е начин на уебсайта на ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД, както и на услугите, предлагани от дружеството. Трябва да знаете, че посещаването и използването на този уебсайт изисква от вас да се запознаете с настоящите условия, както и да ги приемете. Тези общи условия се прилагат автоматично при първоначален достъп до уебсайта и имат обвързваща сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии на уебсайта, независимо дали го използвате през компютър или мобилно устройство.

При положение, че не сте съгласни с всички условия за ползване на този уебсайт, може да го напуснете във всеки един момент.

Данни за дружеството

ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД

Адрес на управление
Гр. Стара Загора, България
Бул. Никола Петков 57

Административен адрес
Гр. Стара Загора, България
Бул. Никола Петков 57

ЕИК 202079137
Ин по ДДС BG202079137

Приложимост

Условията за ползване се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да са въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът не носи отговорност за достоверността, точността и пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

Условията за ползване, Правилата за поверителност и Политиката за използване на бисквитки влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта. Те са приложими при първото и всяко следващо посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след прекратяване на неговата употреба.

Условията за ползване могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите услуги, можете по всяко време да преустановите използването на Уебсайта.

Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите се счита за изразено съгласие от страна на Потребителя с настоящите Условия за ползване. С регистрацията си в този Уебсайт, регистрацията за получаване на рекламни известия от него по електронен път (информационен бюлетин), регистрация за получаване на уеб базирани известия и изпращането на запитване през Уебсайта, потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Условията за ползване, с Правилата за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Термини и понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените термини и понятия се използват със следното значение:
 • Уебсайт - цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://fitting-montage.com/ или някои от поддомейните на същия адрес.
 • Страница - всяка отделна и неразделна част от уебсайта и последваща името на домейна.
 • Връзка - текстови обект или бутон в страница, който позволява препращане към друга страница или обект.
 • Потребител - всяко физическо или представител на юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта или го е посетил, независимо кога това се е случило.
 • IP Адрес - уникален идентификационен номер, който позволява локализирането на посетителите на уебсайта.
 • Форсмажорно събитие - непредвидено към момента на изготвяне на настоящите общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Злонамерени атаки - действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на вируси или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на уебсайта и на самият уебсайт.

Услуги и съдържание

Услугите в Уебсайта, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:
 • Разглеждане на съдържанието на Уебсайта, включително и на всички рекламни и новинарски материали.
 • Разглеждане на предлаганите услуги от ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД.
 • Разглеждане на актуални специални предложения / промоционални кампании на ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД.
 • Осъществяване на връзка с ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД чрез получаване на контакти или попълване на електронно запитване.
 • Всеки потребител на платформата може да се абонира за получаване на рекламни известия, новини, съвети или друг вид информация по електронен път / информационен бюлетин, както и за получаване на уеб базирани известия.


По усмотрение на Администратора, Услугите и Специалните предложения могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Достъп

Услугите в Уебсайта са предназначени за Потребители, които са пълнолетни, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите Условия за ползване, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна, непълна, потребителя няма сключено договорно отношение с Администратора, както и в други случаи, по негова преценка.

Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите Условия за ползване и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

Достъпът до Услугите не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

При създаването на потребителски профил / акаунт, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка със Системата, Платформата или Работната връзка (framework), която го задвижва и които не са изрично изброени в тези Условия за ползване, принадлежат на Администратора.

Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши чрез функционалностите, налични в меню “Моят профил”, раздел “Настройки”, подменю “Изтриване".

Права и задължения на потребител

Потребителят има право да използва законосъобразно услугите в Уебсайта в съответствие с настоящите Условия за ползване. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Уебсайта.

Потребителят се задължава:
 • Да осъществява достъп до Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите Условия за ползване.
 • Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Уебсайта или Системата, която го задвижва и да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е друг начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.
 • Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора или свързани с него.
 • Да пази в тайна своя имейл адрес и парола за достъп в Уебсайта, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.
 • Да не нарушава поверителността на други потребители на Уебсайта чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
 • Да не използва търговската марка на ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД, включително сходни или близки домейни с "Fitting Montage" и други регистрирани от ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД търговски марки, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия за ползване.

Права и задължения на администратор

Администраторът има право:
Да блокира достъпа на Потребител до профила му ако разполага с такъв и/или до целия Уебсайт, както и да премахне неговия профил без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи:
 • Потребителят нарушава настоящите Условия за ползване или приложимото действащо законодателство;
 • Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни;
 • Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;
 • При извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Уебсайта и/или Системата, която го задвижва.


Да разреши или да откаже създаването на нов Потребителски Профил на Потребител, който вече има блокиран, ограничен или заличен от Администратора Профил.

Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители. Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги за ограничен период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

Администраторът не носи отговорност за:
Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Условия за ползване и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Уебсайта и трети лица.

Каквито и да са публикации в Уебсайта или извън него, които не са създадени от самия Администратор.

Администраторът не дава гаранции за:
Уебсайтът да се поддържа неограничено във времето и/или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики.

Интелектуална собственост

Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД или са лицензирани от съответните правоносители и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Условия за ползване не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани или използвани по друг начин за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

Обезщетение

Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от:
 • Нарушение на която и да е разпоредба на настоящите Условия за ползване, Правилата за поверителност, Политиката за бисквитки или на приложимото законодателство;
 • Нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност;
 • Всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна.


Задълженията за отговорност и обезщетение са валидни и при промяната на настоящите Условия за ползване, както и при прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

Съобщения и известия

В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори.

Потребителят има право да оттегли своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта или чрез бутон "Отказ от абонамент", разположен в долната част на всяка страница.

Възможно е в процеса на използване на Уебсайта, Потребителят да получава известия относно неговите действия, свързани с негов вече регистриран профил, като извършени промени в него или отговор на запитване на отправен въпрос.

Поверителност

Използването на този Уебсайт и Услугите на ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно Условията за ползване, Политиката за Бисквитки и Правилата за поверителност, публикувани и постоянно достъпни през долната част на всяка страница на Уебсайта.

Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Системата, която го задвижва, включително, но не само при:
 • Промени в Условията за ползване и приложенията към тях и приложимото законодателство;
 • Промени във вида и характеристиките на Услугите;
 • Промени в цените;
 • Други промени, които засягат съществени права на Потребителите.


При основателни съмнения на Администраторът за нарушение на Условията за ползване на Уебсайта, приложимите закони или разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до споделените лични данни от потребителите.

Решаване на спорове

При положение, че услугите в Уебсайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на Условията за ползване, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в неговия акаунт, ако разполага с такъв, пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на съответното основание. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

Ако данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни и необходима информация.

Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Уебсайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите Условия за ползване, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в Република България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел. 02/933 056 и 02/9884218, телефон на потребителя 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

За всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Системата, която го задвижва, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на алтернативното решаване на потребителски спорове, които може да откриете в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg, ще се отнасят за разглеждане към компетентния български съд.

Допълнителни разпоредби

Потребителят потвърждава и приема, че ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД не носи отговорност за изтриване или невъзможност за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие или без и ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на Условията за ползване, свързаните приложения с тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта и не поема никаква отговорност относно:
 • Грешки или неточности в съдържанието;
 • Претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугата или от достъп до рекламирани услуги на трета страна чрез уебсайта;
 • Всякакъв неоторизиран достъп до или използване на Услугите и/или всякаква лична или финансова информация, съхранявана чрез тях;
 • Всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта;
 • Всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна;
 • Всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин е станало достъпно на Уебсайта.


При никакви обстоятелства ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и при наличието на предупреждение на ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове/връзки на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове/връзки на самия Уебсайт. Потребителят разбира и приема, че ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. ФИТИНГ МОНТАЖ ЕООД не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

Правата, които тези Условия за ползване предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Запитване

Ще се свържем с вас с готово решение във възможно най-кратък срок!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Това поле е задължително!
Трябва да се съгласите с Правилата за ползване и Политиката за поверителност!
* Задължителни полета
Бюлетин
* Задължителни полета